zu den deutschen Seiten
 
Bastelthema Feen, Elfen, Kobolde etc. - englisch u.a.
 
   
   
A  
  Ask the party fairy - verschiedene Ideen
  http://askthepartyfairy.wordpress.com/
D  
  Disney Family
  http://family.go.com/entertainment/craft-636555-fairy-door-t/  Feen-Tür
  http://family.go.com/entertainment/craft-636936-sweet-meringue-mushrooms-t/  Pilze aus Schaumzucker
F  
  Fairy Stuff - Blüten-Elfe
  http://fairystuff.blogspot.com/2006/07/how-to-make-flower-fairy-amended.html
   
  Flower Fairies aus Kunstblumen - Aileen's Musing
  http://aileensmusings.blogspot.com/2008/06/phenomenal-flowers-fairies-tutorials.html
N  
  Natural Kids
  http://naturalkidsteam.com/wordpress/2012/08/making-gnome-fairy-dishes-from-seed-pods/ Feengeschirr aus Samen etc.
P  
  Püppchen als Elfe - Cynthia Howe
  http://cynthiahoweminiatures.com/fairies.htm
W  
  Willodel Blog
  http://willodel.blogspot.ca/p/making.html gefilzte Kobolde mit Drahtkörper
   

 

 
 
Bastelthema Feen, Elfen, Kobolde etc./ Anregungen - englisch u.a.
 
   
   
   
D  
  Doors4Fairies
  http://www.doors4fairies.com/
F  
  Fae Nation
  http://www.faenation.com/
   
  Fairydoor - Türen für Bume
  http://www.fairydoor.com/
   
  Faerie Enchantment
  http://faerieenchantment.blogspot.com/
   
  Flowerfairies
  http://www.flowerfairies.com/
   
  Fairygoodies
  http://www.fairygoodies.co.uk/
   

 

 

Startseite: www.Creativ-Seiten.de